Naujienos

Informacija kredito įstaigos klientams FIZINIAMS ASMENIMS apie indėlių draudimą

Ar indėliai  „ACHEMOS“ kredito unijoje  yra apdrausti?

„ACHEMOS“ kredito unijos  laikomi fizinių asmenų indėliai yra draudžiami viešoje įstaigoje „Indėlių ir investicijų draudimas“, kuri yra atsakinga už indėlių draudimą ir indėlių draudimo išmokų išmokėjimą.

Kokie fizinių asmenų indėliai yra apdrausti?

 „ACHEMOS“ kredito unijos  kiekvieno fizinio asmens laikomi indėliai: terminuoti indėliai, kaupiamieji indėliai ir pinigai einamosiose sąskaitose „ACHEMOS“ kredito unijoje  yra apdrausti indėlių draudimu.

Kokia yra indėlių draudimo suma vienam  „ACHEMOS“ kredito unijos  indėlininkui fiziniam asmeniui, t. y. kokia suma bus kompensuojami indėlininkams fiziniams asmenis jų sąskaitose esantys indėliai?

Indėlių draudimo išmokos suma  „ACHEMOS“ kredito unijos  indėlininkui fiziniam asmeniui negali būti didesnė kaip 100 000 eurų (išskyrus Įstatyme nustatytus išimtinius atvejus, kai indėlininkui išmokamos padidintos draudimo išmokos).

Kaip apskaičiuojama indėlininkui fiziniam asmeniu priklausanti indėlių draudimo išmoka?

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais. Nustatant  „ACHEMOS“ kredito unijos  indėlininkui fiziniam asmeniui priklausantį indėlių draudimo išmokos dydį, visi vieno indėlininkofizinio asmens  „ACHEMOS“ kredito unijos  sąskaitose laikomi indėliai visomis valiutomis yra susumuojami. Draudimo išmoka išmokama kartu su indėlininkui priskaičiuotomis palūkanomis iki kredito įstaigos indėlių draudžiamojo įvykio (bankroto) dienos, neviršijant 100 000 eurų ribos.

Kokiais atvejais indėlininkui fiziniam asmeniui gali būti mokama didesnė indėlių draudimo išmoka negu 100 000 eurų suma?

„ACHEMOS“ kredito unijos indėlininkui fiziniam asmeniui didesnė nei 100 000 eurų suma gali būti išmokama Įstatyme numatytais atvejais, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio (bankroto) dienos pervesti pinigai tokiais pagrindais ir atitinkamais dydžiais:

  1. Už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;
  2. Už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;
  3. Už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;
  4. Už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;
  5. Įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Ką turi daryti indėlininkas fizinis asmuo, jeigu jam priklausanti draudimo išmoka yra didesnė nei 100 000 eurų suma?

Indėlininkas turi per vieno mėnesio terminą nuo indėlių draudžiamojo įvykio (bankroto) dienos pateikti  „ACHEMOS“ kredito unijai prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad pinigai į indėlininko sąskaitą ne ankščiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio (bankroto) dienos buvo įskaityti Įstatyme nustatytais pagrindais.

Kiek laiko galioja indėlininko teisė atsiimti jam priklausančią draudimo išmoką?

Indėlininko teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo kredito įstaigos indėlių draudžiamojo įvykio dienos.

Atgal