Naujienos

Informacija kredito įstaigos klientams JURIDINIAMS ASMENIMS apie indėlių draudimą

Ar indėliai kredito įstaigoje „ACHEMOS“ yra apdrausti?

 „ACHEMOS“ kredito unijoje  laikomi juridinių asmenų indėliai yra draudžiami viešoje įstaigoje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra atsakinga už indėlių draudimą ir indėlių draudimo išmokų išmokėjimą.

Kokie indėlininkų juridinių asmenų indėliai yra apdrausti?

„ACHEMOS“ kredito unijoje juridinio asmens laikomi indėliai: terminuoti indėliai, pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose, taupomieji indėliai yra apdrausti indėlių draudimu.

Kokia yra indėlių draudimo suma vienam  „ACHEMOS“ kredito unijos indėlininkui juridiniam asmeniui, t. y. kokia suma bus kompensuojami indėlininkams juridiniams asmenims jų sąskaitose esantys indėliai?

Indėlių draudimo išmokos suma  „ACHEMOS“ kredito unijos  indėlininkui juridiniam asmeniui negali būti didesnė kaip 100 000 eurų (išskyrus Įstatyme nustatytus išimtinius atvejus, kai indėlininkui draudimo išmokos nėra išmokamos).

Kaip apskaičiuojama indėlininkui juridiniam asmeniui priklausanti indėlių draudimo išmoka?

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais. Nustatant „ACHEMOS“ kredito unijos  indėlininkui juridiniam asmeniui priklausantį indėlių draudimo išmokos dydį, susumuojami visi „ACHEMOS“ kredito unijos  sąskaitose laikomivieno indėlininkojuridinio asmens (įskaitant indėlininko juridinio asmens/ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) tinkami drausti indėliai visomis valiutomis, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, ir indėlių draudžiamojo įvykio (bankroto) dieną priskaičiuotos palūkanos už tinkamus drausti indėlius.

Kokiais atvejais indėlininkams juridiniams asmenims indėlių draudimo išmokos nemokamos (indėlininkas draudimo išmokos negaus)?

„ACHEMOS“ kredito unijos indėlininkams juridiniams asmenims draudimo išmokos nemokamos šiais Įstatyme nustatytais atvejais:

  1. Įstatyme nurodytus indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus,  pavyzdžiui, kitų kredito įstaigų indėlius, finansų įstaigų indėlius, valdymo įmonių indėlius, finansų maklerio įmonių indėlius, kolektyvinio investavimo subjektų indėlius, pensijų fondų indėlius ir pagal kitas išimtis;
  2. indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų;
  3. indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.

Kiek laiko galioja indėlininko teisė atsiimti jam priklausančią draudimo išmoką?

Indėlininko teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo kredito įstaigos indėlių draudžiamojo įvykio dienos.

Atgal